Σάββατο, 1 Αυγούστου 2015

Παλιό δημοσίευμα «Πανηγύρι στην Παναγία Βαλτινού τον Δεκαπενταύγουστο του 1910»


Σε δημοσίευμα της εφημερίδας «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ» της 20ης Αυγούστου 1910 γίνεται αναφορά για το Πανηγύρι του Δεκαπενταύγουστου, της Παναγίας του Βαλτινού. Το δημοσίευμα έχει ως εξής:

«ΕΟΡΤΙΝΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΒΑΛΤΣΙΝΟΥ
Κατά την ημέραν της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, εις πολλά Θεσσαλικά χωρία και αλλαχού, γίνονται πανηγύρεις και εορτιναί διασκεδάσεις.
Μεταξύ αυτών είνε και η Πανήγυρις του χωρίου Βαλτσινού.
Προσκυνηταί από τα Τρίκαλα και τα γειτνιάζοντα χωρία, προσέρχονται οικογενειακώς εις το εκκλησάκι του Βαλτσινού δια να προσκυνήσουν, εις τιμήν της μνήμης της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Μετά το προσκύνημα οι πανηγυρισται όλοι μαζί, παρακάθηνται εις γεύμα, υποκάτω από τον βαθύν ήσκιον των υψιτενών δένδρων – το εκκλησάκι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου είνε εκτισμένονον αναμέσον πυκνού δασυλλίου, αποπνέοντος εκ των κόλπων του την υπήνεμον αύραν της δρόσου και το ηδύτατον μέθυ του αρώματος, το οποίον μόνον εις τα εκτακτώτατα και παρθένα τοπία, της απαραμίλλου Ελληνικής φύσεως συντυχαίνει κανείς – και την μαγείαν, η οποία καθρεπτίζεται εκ του κλεινού περιβάλλοντος, το οποίον σταλάζει μέσα εις την ψυχήν την υπέροχον γαλήνην, ασύλληπτον γαλήνην!
Το περιβάλλον δημιουργεί την ψυχήν – κατά την θεωρίαν του Σαιντ Ιλλαίρ.
Το γεύμα παρετέθη τη επιμελεία των επιτρόπων, οι οποίοι πάντοτε εξ εθίμου προετοιμάζουν τα απαιτούμενα δια τους προσκυνητάς.
Μετά το γεύμα επηκολούθησαν ωραία τραγούδια, και ο ενθουσιασμός και η χαρά έφθασε μέχρις εξιδανικεύσεως μεγαλείου!
***
Οι αδελφοί Σημή εις τας Τρικαλινάς οικογενείας αι οποίαι μετέβησαν εις την πανήγυριν του Βαλτσινού, παρέθηκαν πλουσιότατον γεύμα, κατόπιν του οποίου οι συνδαιτημόνες παρεδόθησαν εις ήσυχον διασκέδασιν.
Ωραία τραγούδια και ευχαρίστησις απέριττος – σταθήτε – σας θέλω να σας έχω για πάντα!..
Οι αδελφοί Σιμή, δια της φιλοξενείας των καθυποχρέωσαν τους Τρικκαλινάς πανηγυριστάς, οι οποίοι τοις εκφράζουν τας απείρους ευχαριστίας των.
ΤΖΙΤΖΙΚΙ»

επικοινωνιστε μαζι μας