Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Ιστορικά ντοκουμέντα για τα γεφύρια του τόπου μας


Με δύο παλιές ειδήσεις ντοκουμέντα από εφημερίδες των Τρικάλων ενημερωνόμαστε για τον χρόνο κατασκευής διαφόρων γεφυριών του τόπου μας.
Πρόκειται για τις γέφυρες, του Καραβόπορου, του Τσαγαλή, και των Καλυβίων.
Συγκεκριμένα τα δημοσιεύματα παλαιών εφημερίδων έχουν ως εξής:
Στην εφημερίδα «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ» της 17ης Αυγούστου 1902 διαβάζουμε την είδηση:


«Η γέφυρα Καραβόπορου
Διά του εσπερινού τραίνου της παρελθούσης Πέμπτης εκομίσθησαν εκ Βώλου τα δια την γέφυραν Καραβόπορου προωρισμένα σιδηρά ελάσματα κλπ. εξαρτήματα. Η πολυπαθής αυτή γέφυρα εδέησε να λάβη τέλος πάντων φάσιν πραγματοποιήσεως, μετά τόσα αμαρτήματα και περιπέτειας αυτής και των διαβατών. Είνε δε μεγίστης σπουδαιότητος και αναπόδραστου ανάγκης διότι δι’ αυτής εξυπηρετώνται αι ανάγκαι τόσου πληθυσμού των ορεινών Δήμων και της πόλεώς μας, είτινες υπέφερον μέχρι τούδε τα μαρτύρια του Ταντάλου».


Ενώ στην εφημερίδα «ΘΑΡΡΟΣ» της 22 Σεπτεμβρίου 1928 διαβάζουμε:


«Η γέφυρα Τσαγαλή

Συντονωτάτη και επιμελημένη συνεχίζεται η εργασία της κατασκευής της γέφυρας Τσαγαλή υπό την επίβλεψιν του Νομομηχανικού  κ. Καραμουσουλάκη. Κατεσκευάσθη ήδη το έν βάθρον εκ μπετόν αρμέ στερεώτατον.

επικοινωνιστε μαζι μας