Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013

Ειρηνοδικείο υπήρχε στο Βαλτινό το 1883


Κατά την αναδίφησή μας σε παλιές εφημερίδες των Τρικάλων ανακαλύψαμε έκπληκτοι, ότι το Βαλτινό μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους αποτέλεσε έδρα Ειρηνοδικείου. Την ύπαρξη του Ειρηνοδικείου στο Βαλτινό καθώς και το όνομα του Ειρηνοδίκη, μας το επιβεβαιώνουν μια σειρά από δημοσιεύματα εφημερίδων της εποχής.
 Στην εφημερίδα «ΟΙ ΕΡΓΑΤΑΙ» της 24 - Μαρτίου -1884 σταχυολογήσαμε την είδηση που αναφέρεται στον θάνατο του ειρηνοδίκη του Βαλτινού. Η είδηση έχει ως εξής:


 «-Την παρελθούσαν Δευτέραν απεβίωσεν πλήρης ημερών ο Θεοδόσιος Παππαϊωάννου, Ειρηνοδίκης Βαλτσινού αφήσας απαρηγόρητον πολυμελή οικογένειαν. Ο μακαρίτης υπηρετήσας επί πολλά έτη εις διάφορα μέρη, ως τοιούτος υπήρξεν ο τύπος του τιμίου και συνειδητού υπαλλήλου δο και απέθανε πένστατος ως άπαντες οι τοιούτον βίον άγοντες.»
Στην ίδια εφημερίδα υπάρχει και το παρακάτω σχόλιο:


«Εκ συνεισφορά του συλλόγου των κυρίων καθηγητών και των μαθητών του Γυμνασίου συνελέγησαν 200 και επέκεινα δραχμαί υπέρ της πολυμελούς και εν μεγίστη πενία διατελούση οικογενείας του εν Βαρμπόπι αποθανόντος ειρηνοδίκου Θ. Παππαϊωάννου. Η πράξις αυτή των κ. καθηγητών και μάλιστα των μαθητών είναι ευγενής, είναι ανωτέρα παντός επαίνου και καταδεικνύει ότι η νεολαία του Γυμνασίου των Τρικάλων εμφορείται αισθημάτων Χριστιανικών ευχόμεθα δε ίνα το γενναίον αυτής παράδειγμα συγκινήσει και τους πολίτας όπως συνεισφέρωσι και ούτοι υπέρ της αποφρανισθείσης οικογενείας.
-Ευχαρίστως αναγράφομεν, και τούτο προς τιμή αυτής, ότι η ενταύθα Ισραηλιτική κοινότης προσήνεγκε υπέρ της οικογένειας ταύτης δραχ. εκατόν.»
 Ενώ στην εφημερίδα «ΦΑΡΟΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ» η είδηση αναφέρεται ως εξής:


«Απεβιώσαντος του ειρηνοδίκου Βαλτζινού Θεοδοσίου Παππαϊωάννου εγκατέλιπε πάμπτωχον πολυμελή οικογένειαν. Φιλάνθρωποι πολίται πρόσφερον βοήθειαν. Ιδίως ο Σύλλογος της Ισραηλιτικής κοινότητος προσέφερε φιλανθρώπως βοήθειαν εκατόν δραχμών».

Επίσης, στο βιβλίο «Δ΄ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» του ΕΜΟΤ, έκδοση 1979, ο Δημήτρης Παπαζήσης στο άρθρο του με τίτλο «Τα Τρίκαλα μετά την απελευθέρωση» στη σελίδα 89 αναφέρει την κατάργηση του Ειρηνοδικείου Βαλτινού ως εξής:

«Μερικά των τόσον αμελετήτως δημιουργηθέντων Ειρηνοδικείων Βαλτσινού, Τύρνας, Μαλακασίου καταργούνται και κλείνουν ελλείψει πελατών, φιλησύχων όντων των κατοίκων».

Τέλος να επισημάνουμε ότι στο νομό Τρικάλων, τα Ειρηνοδικεία Β΄ τάξεως ιδρύθηκαν το 1882 από την κυβέρνηση Χαρ. Τρικούπη στα παρακάτω χωριά: Βαλτινό, Τύρνα, Τσιότι (Φαρκαδόνα), Γαρδίκι, Καλαμπάκα, Καστανιά, και Μαλακάσι.
Δ.Τ.

επικοινωνιστε μαζι μας