Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2018

Το Ειρηνοδικείο του Βαλτινού, το 1883Το Βαλτινό μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους αποτέλεσε έδρα Ειρηνοδικείου. Την ύπαρξη του Ειρηνοδικείου στο Βαλτινό καθώς και το όνομα του Ειρηνοδίκη, μας το επιβεβαιώνουν μια σειρά ντοκουμέντων, από διατάγματα και από δημοσιεύματα εφημερίδων της εποχής.
Στο διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 264/1883, φαίνεται η απόφαση ορισμού του Υπουργού Δικαιοσύνης Λ. Γ. Ράλλη, για τη σύσταση Ειρηνοδικείου, Δευτέρας τάξεως στο χωριό Βαλτινό. Το διάταγμα έχει ως εξής:
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντες υπ’ όψει τον από 22 Ιουνίου 1882 ΑΝΕ νόμον περί Ειρηνοδικείων και ειδικών πταισματοδικείων, τα από 31 Μαρτίου ε. ε. διάταγμα περί της εις δήμους διαιρέσεως των επαρχιών Τρικάλων και Καλαμπάκας και τας αποτίσεις της ολομελείας του εν Τρικκάλοις Πρωτοδικείου.
Προτάσει του Ημετέρου επί της Δικαιοσύνης Υπουργού, αποφασίσαμεν και διατάσσομεν.
Η δικαιοδοσία των εν ταις επαρχίαις Τρκκάλων και Καλαμπάκας Ειρηνοδικείων ορίζεται κατά δήμους ως εξής:
Β) Εις το Ειρηνοδικείον Βαλτσιών, δευτέρας τάξεως, έδραν έχον το χωρίον Βαλτσινό, υπάγεται ο δήμος Πιαλίων.
Εν Αθήναις τη 5 Ιουλίου 1883.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο Υπουργός Της Δικαιοσύνης
Λ. Γ. ΡΑΛΛΗΣ»


Την ύπαρξη του Ειρηνοδικείου στο Βαλτινό την διαβάζουμε σταχυολογώντας την εφημερίδα «ΤΡΙΚΑΛΑ της 12ης – Μαΐου – 1883, όπου σε σχόλιό της κάνει αναφορά για την επικείμενη επιθεώρηση του εισαγγελέα στο ειρηνοδικείο του Βαλτινού. Η είδηση έχει ως εξής:
«Ο εντάυθα ικανώτατος και δραστήριος εισαγγελεύς κ. Ι. Βερέτας ήρξατο από της προχθές δευτέρας της επιθεωρήσεως των υπό την δικαιοδοσίαν του ειρηνοδικείων. Και πρώτον μεν επιθεώρησε το εν Τσιοτίου ειρηνοδικείον, σήμερον δε μεταβαίνει εις Βαλτσινόν και εκείθεν εις τους ορεινούς δήμους.
Συνετόν και άξιον επαίνων το τοιούτον μέτρον».


Στην εφημερίδα «ΟΙ ΕΡΓΑΤΑΙ» της 24 - Μαρτίου -1884 σταχυολογήσαμε την είδηση που αναφέρεται στον θάνατο του ειρηνοδίκη του Βαλτινού. Η είδηση έχει ως εξής:

επικοινωνιστε μαζι μας