Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2018

Το Ειρηνοδικείο του Βαλτινού, το 1883Το Βαλτινό μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους αποτέλεσε έδρα Ειρηνοδικείου. Την ύπαρξη του Ειρηνοδικείου στο Βαλτινό καθώς και το όνομα του Ειρηνοδίκη, μας το επιβεβαιώνουν μια σειρά ντοκουμέντων, από διατάγματα και από δημοσιεύματα εφημερίδων της εποχής.
Στο διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 264/1883, φαίνεται η απόφαση ορισμού του Υπουργού Δικαιοσύνης Λ. Γ. Ράλλη, για τη σύσταση Ειρηνοδικείου, Δευτέρας τάξεως στο χωριό Βαλτινό. Το διάταγμα έχει ως εξής:
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντες υπ’ όψει τον από 22 Ιουνίου 1882 ΑΝΕ νόμον περί Ειρηνοδικείων και ειδικών πταισματοδικείων, τα από 31 Μαρτίου ε. ε. διάταγμα περί της εις δήμους διαιρέσεως των επαρχιών Τρικάλων και Καλαμπάκας και τας αποτίσεις της ολομελείας του εν Τρικκάλοις Πρωτοδικείου.
Προτάσει του Ημετέρου επί της Δικαιοσύνης Υπουργού, αποφασίσαμεν και διατάσσομεν.
Η δικαιοδοσία των εν ταις επαρχίαις Τρκκάλων και Καλαμπάκας Ειρηνοδικείων ορίζεται κατά δήμους ως εξής:
Β) Εις το Ειρηνοδικείον Βαλτσιών, δευτέρας τάξεως, έδραν έχον το χωρίον Βαλτσινό, υπάγεται ο δήμος Πιαλίων.
Εν Αθήναις τη 5 Ιουλίου 1883.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο Υπουργός Της Δικαιοσύνης
Λ. Γ. ΡΑΛΛΗΣ»


Την ύπαρξη του Ειρηνοδικείου στο Βαλτινό την διαβάζουμε σταχυολογώντας την εφημερίδα «ΤΡΙΚΑΛΑ της 12ης – Μαΐου – 1883, όπου σε σχόλιό της κάνει αναφορά για την επικείμενη επιθεώρηση του εισαγγελέα στο ειρηνοδικείο του Βαλτινού. Η είδηση έχει ως εξής:
«Ο εντάυθα ικανώτατος και δραστήριος εισαγγελεύς κ. Ι. Βερέτας ήρξατο από της προχθές δευτέρας της επιθεωρήσεως των υπό την δικαιοδοσίαν του ειρηνοδικείων. Και πρώτον μεν επιθεώρησε το εν Τσιοτίου ειρηνοδικείον, σήμερον δε μεταβαίνει εις Βαλτσινόν και εκείθεν εις τους ορεινούς δήμους.
Συνετόν και άξιον επαίνων το τοιούτον μέτρον».


Στην εφημερίδα «ΟΙ ΕΡΓΑΤΑΙ» της 24 - Μαρτίου -1884 σταχυολογήσαμε την είδηση που αναφέρεται στον θάνατο του ειρηνοδίκη του Βαλτινού. Η είδηση έχει ως εξής:

 «-Την παρελθούσαν Δευτέραν απεβίωσεν πλήρης ημερών ο Θεοδόσιος Παππαϊωάννου, Ειρηνοδίκης Βαλτσινού αφήσας απαρηγόρητον πολυμελή οικογένειαν. Ο μακαρίτης υπηρετήσας επί πολλά έτη εις διάφορα μέρη, ως τοιούτος υπήρξεν ο τύπος του τιμίου και συνειδητού υπαλλήλου δο και απέθανε πένστατος ως άπαντες οι τοιούτον βίον άγοντες.»


Στην ίδια εφημερίδα υπάρχει και το παρακάτω σχόλιο:
«Εκ συνεισφορά του συλλόγου των κυρίων καθηγητών και των μαθητών του Γυμνασίου συνελέγησαν 200 και επέκεινα δραχμαί υπέρ της πολυμελούς και εν μεγίστη πενία διατελούση οικογενείας του εν Βαρμπόπι αποθανόντος ειρηνοδίκου Θ. Παππαϊωάννου. Η πράξις αυτή των κ. καθηγητών και μάλιστα των μαθητών είναι ευγενής, είναι ανωτέρα παντός επαίνου και καταδεικνύει ότι η νεολαία του Γυμνασίου των Τρικάλων εμφορείται αισθημάτων Χριστιανικών ευχόμεθα δε ίνα το γενναίον αυτής παράδειγμα συγκινήσει και τους πολίτας όπως συνεισφέρωσι και ούτοι υπέρ της αποφρανισθείσης οικογενείας.
-Ευχαρίστως αναγράφομεν, και τούτο προς τιμή αυτής, ότι η ενταύθα Ισραηλιτική κοινότης προσήνεγκε υπέρ της οικογένειας ταύτης δραχ. εκατόν.»


 Ενώ στην εφημερίδα «ΦΑΡΟΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ» η είδηση αναφέρεται ως εξής:
«Απεβιώσαντος του ειρηνοδίκου Βαλτζινού Θεοδοσίου Παππαϊωάννου εγκατέλιπε πάμπτωχον πολυμελή οικογένειαν. Φιλάνθρωποι πολίται πρόσφερον βοήθειαν. Ιδίως ο Σύλλογος της Ισραηλιτικής κοινότητος προσέφερε φιλανθρώπως βοήθειαν εκατόν δραχμών».

Επίσης, στο βιβλίο «Δ΄ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» του ΕΜΟΤ, έκδοση 1979, ο Δημήτρης Παπαζήσης στο άρθρο του με τίτλο «Τα Τρίκαλα μετά την απελευθέρωση» στη σελίδα 89 αναφέρει την κατάργηση του Ειρηνοδικείου Βαλτινού ως εξής:
«Μερικά των τόσον αμελετήτως δημιουργηθέντων Ειρηνοδικείων Βαλτσινού, Τύρνας, Μαλακασίου καταργούνται και κλείνουν ελλείψει πελατών, φιλησύχων όντων των κατοίκων».

Τέλος να επισημάνουμε ότι στο νομό Τρικάλων, τα Ειρηνοδικεία Β΄ τάξεως ιδρύθηκαν το 1882 από την κυβέρνηση Χαρ. Τρικούπη στα παρακάτω χωριά: Βαλτινό, Τύρνα, Τσιότι (Φαρκαδόνα), Γαρδίκι, Καλαμπάκα, Καστανιά, και Μαλακάσι.

Δ.Τ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

επικοινωνιστε μαζι μας