Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2013

Σταχυολογήματα του Βαλτινού (Το κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Βαλτινού)


Από την εφημερίδα «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ» της 29ης Σεπτεμβρίου 1938, σταχυολογήσαμε μια είδηση, η οποία μας πληροφορεί και τεκμηριώνει πότε έγινε το κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Βαλτινού.
Η είδηση αναφέρεται στην δημοπρασία για την κατασκευή του Δημοτικού Σχολείου Βαλτινού και έχει ως εξής:


«ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
Η Σχολική Εφορεία χωρίου Βαλτινού Διακηρύττει ότι
Δοθείσης προσφοράς εκτίθεται εις τελειωτικήν μειοδοτικήν δημοπρασίαν ενεργηθησομένην εν Τρικκάλοις την 2αν Οκτωβρίου 1938, ημέραν Κυριακήν και ώραν 11-12 της μεσημβρίας η ανέγερσις του διδακτηρίου Βαλτινού. Το έργον προϋπολογίσθη ως δραχμάς 55.000.
Εις την δημοπρασίαν γίνονται δεκτοί και εμπειροτέχναι.
Εν Βαλτινώ τη 27η Σεπτεμβρίου 1938.
Η Σχολική Εφορεία».


Πρόκειται για την ανέγερση της παλαιότερης πτέρυγας του σημερινού κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου Βαλτινού.
Στην «Ιστορική Έκθεση» του διδασκάλου Δημητρίου Μπούγα, για την ανέγερση αυτού του διδακτηρίου αναφέρονται τα εξής:
…«Το επόμενον έτος του Ιταλοελληνικού πολέμου εθεμελιώθη το ήδη υπάρχον διδακτήριον βάσει σχεδίου Υπουργείου Παιδείας, τύπου διταξίου και με τοιχοποιίαν λίθινην ασβεστόκτιστον. Κατά την διάρκειαν της ανεγέρσεως και πριν η τοιχοποιία τερματισθή ενέσκηψε καταρακτώδης βροχή της οποίας τα όμβρια ύδατα και η ορμητικότης και η διάρκεια του υετου συνετέλεσαν ώστε, να καταρρεύση το μεγαλύτερον μέρος του οικοδομήματος και αι κατόπιν δημοπρασίας μειοδοτικής αρχίσασαι εργασίαι να διακοπούν αορίστως. Το επόμενο έτος δηλ. το 1942 αι εργασίαι επανελήφθησαν κατά μήνα Οκτώβριον δαπάνη των κατοίκων, εκκλησίας και αρωγής του κράτους και εντός του ιδίου έτους η οικοδομή ολοκληρώθηκε μετά μιας αιθούσης ετοίμης δι εργασίαν σχολικήν. Αι εργασίαι εσωτερικώς ετερματίσθησαν το έτος 1948»…

επικοινωνιστε μαζι μας